Том 7, Брой 3-4/2020г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Katarzyna Ciućkowska – DEPRIVATION OF REAL ESTATE PROPERTY AFTER WORLD WAR II AND ITS CONTEMPORARY REPERCUSSIONS IN POLAND ON EXAMPLE OF ‘LATE REPATRIATES’ ……………………………………………………………………………………………………..стр. 1

Edyta Tkaczyk – IMPLEMENTATION OF LEGISLATIVE INITIATIVE RIGHT IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND AS OF 2 APRIL 1997………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. стр.9

Olha Rozghon, Maria Baideldinova- BUSINESS INCUBATOR AS AN ENTITY, WHICH PROVIDES SUPPORT TO START-UPS (COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF KAZAKHSTAN AND OF UKRAINE) …………………………………………………………………………стр. 23

Марио Томов – ПРЕСТЪПНО ВЪВЛИЧАНЕ НА ДЕЦА В ПОРНОГРАФИЯ ПО БЪЛГАРСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС ………………….стр. 42

Венцислав Трендафилов – ДОМИЦИЛИЯТ КАТО ПРИВЪРЗВАЩ ФАКТОР В АНГЛОСАКСОНСКОТО ПРАВО И ПРИЛОЖИМОСТТА МУ В МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО ………………………………………………………………………………………………………………..стр. 56

Петър Кичашки – ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ЕВГЕНИКАТА В САЩ …………………………………………………………стр. 65

Петър Балджиев – ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА БЮДЖЕТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТАТИВНИ МЕРКИ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….стр. 76

Десимира Юрукова – ОТРГАНИЧЕНИЯ НА ПРИРАЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 92 И ЧЛ. 93 ОТ ЗС ……………………………………………………..стр. 86

Коста Влъчков – СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ………………………………………………………………..стр.101