Изисквания за публикуване

Публикуването в списанието се базира на 2 независими рецензии, осъществявани от членове на редколегията и други компетентни лица, без наличие на информация за съответните автори на материалите. Участието в рецензирането е на доброволен принцип.

Представените  статии  се рецензират и одобряват  по посочената тук процедура.

Материалите могат да бъдат максимум до 15 страници, включително резюмета, бележки, използвана литература, таблици, фигури и приложения.

Те трябва  да  отговарят на  следните  изисквания:

1. Научна  състоятелност,  новост,   аргументираност

2. Граматическа прецизност

3. Добросъвестност   и  коректност при  цитирането

4. Техническо  оформление както следва:

Заглавие: Times New Roman, Font Size: 14Pt, Font  Style: Regular, bold, Alignment: Centered; All caps

Академична длъжност, научна степен и име и фамилия на автора, Катедра, факултет и  висше  училище,  електронна  поща: Times New Roman 12, Italic, Line Spacing: Single, Alignment:  Right

Резюме на български език: до  100   думи,  Times New Roman 12, Italic, Line Spacing: Single, Alignment: Justified

Ключови думи на български език: не повече от 5, Times New Roman 12, Italic, Line Spacing: Single, Alignment: Justified

Формат на страницата: А4,  Orientation: Portrait; Margins: Top-2 cm, Bottom-2 cm, Left-2,5 cm, Right- 2,5 cm, Номерация на страници- долу  вдясно

Times New Roman 12, Font style: Regular; Justified, Line Spacing 1,5, spacing 0 pt

Подчертавания в текста:  bold

Бележки под линия: номериране с арабски цифри, Times New Roman 10, justified, line spacing 1, spacing 0 pt

Библиография: в края на материала, Times New Roman 12, justified, line spacing 1, spacing 0 pt

Заглавие на   английски  език

Данни за  автора на  английски  език

Резюме на  английски  език

Ключови думи на  английски  език –  съгласнo  посочените  изисквания

Инструкции за цитиране и позоваване

Примери:

Позоваване  на  книга:

Wright, M. Justice for Victims and Offenders, Open University Press, 1991

Позоваване  на статия в  списание:

Генова, В. Премахване на криминогенните последици от престъплението и полицейска  дейност. Възстановителни практики. Общество и право, 2013, бр.2

Позоваване  на  автор  в колективен труд:

Scimecca, J. Theory and alternative dispute resolution: A contradiction in terms? In: Sandole, D. and Van der Merwe, H. /eds./ Conflict resolution theory and practice: Integration and application,  Manchester University Press, 1993, pp.211-221

При буквално  цитиране  накрая  се  посочва страницата –  с.5

Публикуват се материали на български, английски френски, немски, испански и руски езици.

Приемането на материалите става по електронен път на адреса на главния редактор-

проф. д-р Добринка Чанкова – chankova@law.swu.bg

Приемат се материали, които не са предлагани в друго списание и не са публикувани.
Хонорари не се изплащат.